Minor «Бизнестегі экономикалық ойлау»

Курс кіріспе деңгейдегі экономикалық талдаудың негізгі мәселелерін қамтиды және студенттердің сыни ойлау дағдыларын дамытуға бағытталған. Бейне дәрістер интерактивті режимде келесі мәселелер талқыланатын семинар сабақтарындағы топтық жұмысты толықтырады: мүмкіндік шығындары мен ұтымды таңдау мәселесі, нарықтық сұраныс пен ұсыныс, нарықтық жүйенің кемшіліктері және мемлекеттің экономикалық рөлі, макроэкономикалық цикл және негізгі макроэкономикалық индикаторлар, жиынтық сұраныс пен ұсыныс, экономикалық өсу және бизнес циклдерінің табиғатын балама түсіндіру, мемлекеттік бюджет-салық және несие-ақша саясаты, елдің сыртқы экономикалық байланыстары және т. б.

Бұл Minor нарықта сұранысқа ие ғана емес, сонымен қатар пәнаралық дағдыларға ие және студенттердің сыни ойлауын дамытуға бағытталған бірегей мамандарды дайындайды. Кәсіпкер тек білім мөлшеріне ғана емес, жаңа жетістіктерден хабардар болуы керек

Мақсаты

Қалыптасатын негізгі құзіреттер

Оқыту нәтижелері

 • Микро және макродеңгейде болып жатқан құбылыстарды талдау мақсатында экономикалық тұрғыдан ойлау дағдыларын дамыту;
 • Жаңа психологиялық көзқарастардың дамуы, стандартты емес тәсілдерді іздеу, бастамашылыққа бейімділік, қарама-қайшылықтарды болжай білу және шешу қабілеті
 • Мүмкін шығындарды негіздеу және ұтымды таңдау мәселесі;
 • Макро, мезо және микродеңгейде әлеуметтік-экономикалық процестерді талдау мен болжау әдістерінің болуы;
 • Іскерлік циклдердің табиғаты, мемлекеттік фискалдық және ақша -несие саясаты, елдің сыртқы экономикалық байланыстары туралы балама түсініктеме.
 • Микро және макроэкономикалық деңгейлерді ажырата отырып, негізгі экономикалық ұғымдар мен түсініктерді тұжырымдайды
 • Экономикалық құбылыстарды микро және макродеңгейде көрсету үшін ашық көздерден ақпаратты табады және түсіндіреді
 • Әр түрлі нарықтық құрылымдар жағдайында тепе -теңдікті орнатудың микроэкономикалық механизмдерін түсіндіреді;
 • Сұраныс пен ұсыныстың негізгі микро- және макроэкономикалық модельдерін қолдана отырып, салыстырмалы статика бойынша жобалау мәселелерін шешеді
 • экономикалық құбылыстарға өзіндік баға бере отырып, ақпарат көздерінің сенімділігі мен балама көзқарастардың негізділігін сыни бағалайды.
 • Экономикалық мәселелердің шығармашылық шешімін табу үшін топтық өзара әрекеттестікті ұйымдастырады және бірлескен жұмыстың нәтижелерін ұсынады, оның ішінде слайдтарды пайдаланып презентация түрінде.     

 

Minor курстары

Сипаттамасы

1

Бизнесті жобалау

Бизнес жобалау пәні бәсекелестік экономика жағдайында шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызметін жоспарлау дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Курсты оқу барысында студенттер бизнес-идеяны және оның бизнес – жоспарлау стратегиясына сәйкестігін бағалай алады, бизнесті жобалау әдіснамасы саласындағы озық тәжірибені зерттей алады, осы білімді кәсіби қызметте қолдана білуге және қажетті құзыреттерді қалыптастыруға дағдыланады. Пән мынадай бөлімдерден тұрады: бизнес-жобалаудың теориялық аспектілері; бизнес-жобалардың құрылымы мен қоршаған ортасы; бизнес-жобаларды басқару процестері; бизнес-жобаны әзірлеудің практикалық негіздері; бизнес-жобалардың тиімділігін бағалау; жобалардың әдіснамасы мен тиімділік көрсеткіштері; бизнес-жобаның тәуекелдеріне ден қоюды жоспарлау; жобаларды басқарудың ақпараттық технологиялары

2

Баға жасау

"Баға белгілеу" пәні бағаның рөлін және нарықтағы баға әдіснамасын ашады. Ішкі, Әлемдік және сыртқы сауда бағалары жүйесімен таныстырады.

Бұл курсты оқу студенттерге бизнесті тиімді басқаруды қамтамасыз ететін негізделген шешімдерді әзірлеу үшін баға стратегиясын қалыптастыру әдістері мен әдістерін сауатты және сауатты пайдалануға мүмкіндік береді. Осы курсты оқыту барысында студенттер тауарларды сатудың әртүрлі әдістерінің салыстырмалы артықшылықтары мен кемшіліктерімен және олардың бағаларға тигізетін әсерімен танысады. Нарық түрлерінің, мемлекеттік реттеудің, тауардың сипатының, тауарлардың өмірлік циклінің кезеңдері мен бәсекелестердің баға саясатын әзірлеуге әсері.

3

Көшбасшылық

 "Көшбасшылық" курсы көшбасшылықтың мәні мен табиғатын зерттеуге бағытталған. Көшбасшылықтың жеке қасиеттері теориясымен, тиімді көшбасшылық стильдерімен, ұйымдағы көшбасшылық стильдерін жүзеге асырумен таныстырады. Студенттер іс жүзінде мінез-құлық және ситуациялық лидерлермен танысады.

Бұл жеке тұлғаны жүзеге асыру тәсілі ретінде көшбасшылықтың рөлін; Тиімді көшбасшылықтың факторлары мен стильдерін; көшбасшының негізгі құралы ретінде қарым - қатынасты тереңірек түсінуге мүмкіндік береді. Курсты зерделеу топтағы көшбасшы жұмысының негізгі бағыттарын; жанжалды жағдайлардағы көшбасшылықтың рөлін; көшбасшылық әлеуетті және тұлғаның көшбасшылық қасиеттерін дамыту тәсілдерін ашуға мүмкіндік береді.

 

Білім беру