Minor «Бос уақытты ұйымдастырудың негіздері»

Кәмелетке толмағандар мазмұны балалар мен жасөспірімдердің бос уақытын оңтайлы ұйымдастыру барысында олардың коммуникативті, танымдық, шығармашылық іс-әрекеттерін жобалау, ұйымдастыру және басқару бойынша теория мен практика туралы білімдерін қалыптастырады.
 Минор пәндері болашақ бос уақытты ұйымдастырушылардың қажетті әдістемелік білімін, коммуникативті және ұйымдастырушылық құзыреттіліктерін, көшбасшылық қасиеттерін қалыптастыруға мүмкіндік береді. 
 Курсты оқу барысында балалардың қызығушылықтарын, олардың жас және жеке ерекшеліктерін ескере отырып, психологиялық тренингтерді, оқу ойындарын, танымдық викториналарды, рекреациялық іс-әрекет формаларын таңдау, ресімдеу, ұйымдастыру және өткізуде қолданбалы дағдылар қалыптасады.

 

Мақсаты

Қалыптасатын негізгі құзіреттер

Оқыту нәтижелері

 

Балалар мен жасөспірімдердің жағымды іскерлік және тұлғааралық ынтымақтастығы мен қарым-қатынасын ұйымдастыру үшін көшбасшы – ұйымдастырушы рөліне студенттерді теориялық және практикалық дайындау.

 

1. Ценностно-смысловая компетенция

2. Общекультурная компетенция

3. Учебно-познавательная компетенция.

4. Коммуникативная компетенция.

5. Компетенция личностного самосовершенствования

1.балалар мен жасөспірімдер арасындағы танымдық, шығармашылық, коммуникативті процестерді басқаруға теориялық және практикалық дайындығын көрсетеді;

2.балалар мен жасөспірімдердің бос уақытын және дамытушылық іс-әрекетін мақсат қою, жобалау, жүзеге асыру дағдыларын меңгереді;

3.топтық және ұжымдық коммуникативті  дамытушылық іс-әрекет түрлерін ұйымдастыру және өткізу үшін білім, білік және дағдылар жүйесін қолданады;

 

Minor курстары

Сипаттамасы

1.

Көшбасшылық шеберлік негіздері.

Пәннің мазмұны әртүрлі балалар бірлестіктері жағдайында балалар мен жасөспірімдермен бос уақытты және дамытушылық іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу саласындағы теория мен практиканы оқуға бағытталған.

 Курс балалар мен жасөспірімдермен іс-әрекеттерінің  танымдық, шығармашылық,  жеке топтық  түрлерін ұйымдастыру және өткізуде білім мен дағдыларда қалыптасады. Болашақ кеңесшілердің балалармен қарым-қатынаста қажетті ұйымдастырушылық құзыреттіліктері, көшбасшылық қасиеттері қалыптасуда.   Қолданбалы дағдылар тренингтерді, оқу ойындарын, танымдық викториналарды т.с. іс-әрекеттік түрлерін ұйымдастырып өткізуде қалыптасады.

2.

Болашақ мамандардың прагматикалық құзіреттіліктерін дамыту

Пәннің мазмұны әртүрлі балалар бірлестіктері жағдайында балалар мен жасөспірімдермен бос уақытты және дамытушылық іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу саласындағы теория мен практиканы оқуға бағытталған.

 Курс балалар мен жасөспірімдермен іс-әрекеттерінің  танымдық, шығармашылық,  жеке топтық  түрлерін ұйымдастыру және өткізуде білім мен дағдыларда қалыптасады. Болашақ кеңесшілердің балалармен қарым-қатынаста қажетті ұйымдастырушылық құзыреттіліктері, көшбасшылық қа

3.

Ұйымдастырушының лидерлік қасиетін дамыту

Пәннің мазмұны білім алушыларды ұйымдастырушы көшбасшысының маңызды қасиеттерімен және оның басқару іс-әрекетінде және білім беру саласында көрініс табу ерекшеліктерімен таныстыруға бағытталған. Курс білім берудегі көшбасшылық саласындағы білім мен дағдылардың қажетті көлемін меңгеруге бағытталған. Курс ұйымдастырушы көшбасшысының теориялық білімін, көшбасшылық қасиеттерін дамыту, өзін-өзі басқару және шағын топты, ұжымды басқару қабілетін, сонымен қатар жалпы мәдени және кәсіби құзыреттерді қалыптастырады. Көшбасшылық пен ұжымды басқару ерекшеліктері туралы ғылыми көзқарас пен түсініктерді қалыптастыру.

Білім беру