Minor «Деректерді статистикалық өңдеу»

Қазіргі әлемде ғылыми зерттеулер эксперименттік деректерді статистикалық өңдеу әдістерін қолданбай мүмкін емес. Сондықтан математикалық статистика әдістері техникалық, экономикалық, әлеуметтік және басқа да көптеген зерттеулерде кеңінен қолданылады. Әдетте белгілі бір эксперимент барысында зерттелген айнымалы шамалар арасындағы байланыс өте күрделі кездейсоқ сипатқа ие. Бұл байланыстар кездейсоқ факторлардың әсерінен болатын көптеген аралық тікелей және кері әсерлерге байланысты. Дәл осы статистикалық мәліметтерді өңдеу әдістері белгілі бір өлшемдер жиынтығы немесе объектілер үшін орта есеппен көрінетін жеке көрсеткіштер арасындағы қатынастардың заңдылықтарын анықтауға және сандық бағалауға мүмкіндік береді. Статистикалық есептеулердің осы әдістері мен практикалық әдістерін білу студенттерге бітіру жұмысын дайындауда және мамандық бойынша кейінгі жұмыста өзінің кәсіби қызметі барысында пайда болатын фактілерді нақты сандық бағалау элементтерін енгізуге мүмкіндік береді.

Мақсаты

Қалыптасатын негізгі құзіреттер

Оқыту нәтижелері

Студенттердің математикалық статистиканың негізгі ұғымдары мен әдістерін және экспериментті жоспарлау әдістерін игеруі, сондай-ақ олардың кәсіби қызметінің міндеттеріне қатысты шығармашылық пайдалану дағдылары мен іскерліктерін меңгеруі

 • Сынақтан өткізілген әдістемелерді пайдалана отырып, қызметтің әртүрлі тараптарының тиімділігін айқындау бойынша ғылыми зерттеулер жүргізу қабілеті.
 • Математикалық статистика әдістерін қолдана отырып, зерттеу нәтижелерін өңдеу әдістерін қолдана білу, жалпылау мен қорытындыларды тұжырымдау және ұсыну.
 • Зерттеудің жаңа әдістерін өз бетінше үйрену қабілеті,
 • Теориялық және эксперименттік зерттеулердің әдіснамасын меңгеру

 

 • математикалық статистиканың негізгі түсініктері мен әдістерін;
 • іріктеме параметрлерін есептеу принциптерін, іріктемелі бағалауларды бас жиынтық заңдылықтарына ауыстыру принциптерін;
 • параметрлік және параметрлік емес статистика әдістерімен статистикалық гипотезаларды тексеру тәсілдерін.
 • эмпирикалық және эксперименттік мәліметтерді өңдеуді; әр түрлі модельдерді құру кезінде математикалық тіл мен математикалық символиканы қолдануды;
 • өзінің кәсіби қызметінде зерттеудің эмпирикалық деректерін өңдеу үшін математикалық статистика әдістерін қолдануды;
 • бас жиынтықты және оның параметрлерін іріктемелі жиынтықтың деректері бойынша әртүрлі әдістермен бағалауды;
 • алынған нәтижелерді талдауды;
 • эксперименттер нәтижелерін жоспарлау, жүргізу және өңдеу кезінде қолданылатын математикалық статистика әдістерін;
 • ғылыми және кәсіби есептерді шешудің математикалық, статистикалық және сандық әдістерін.

 

 

Minor курстары

Сипаттамасы

1

Математикалық статистика

«Математикалық статистика» курс тыңдаушыларды математикалық статистиканың негізгі бөлімдерімен таныстырады: сипаттамалық статистика, аралық бағалау, статистикалық гипотезаларды тексеру. Тыңдаушы жүргізілген эксперименттің нәтижесі бойынша ықтималды-статистикалық модель құруды, гипотезалар жасауды және оларды алдын-ала бағалауды үйренеді

2

Эксперимент нәтижелерін өңдеудегі статистикалық әдістер

"Эксперимент нәтижелерін өңдеудің статистикалық әдістері" курсы тыңдаушыларды математикалық әдістермен, формулалармен, сандық есептеу әдістерімен таныстырады, олардың көмегімен эксперимент барысында алынған көрсеткіштерді жалпылауға, жүйеге келтіруге, олардағы жасырын заңдылықтарды анықтауға болады

3

Актуарлық математика

"Актуарлық математика" курсында түрлі тәуекелдерді сақтандырумен байланысты әдістер, сондай-ақ өмірді сақтандыру теориясының негіздері оқытылады. Осы курсты оқи отырып, студент әр түрлі салаларда мүмкін болатын тәуекелдерге математикалық бағалау жүргізуді үйренеді: бизнес, қаржы, сақтандыру, әлеуметтік сала және демография; жыл сайынғы сақтандыру резервтерінің мөлшерін анықтау

Білім беру