Minor «Зияткерлік меншікті қорғау және патенттану»

Пәнді зерделеу барысында мынадай мәселелер қарастырылады: зияткерлік меншікті құқықтық қорғау, АЖ саласындағы халықаралық заңнаманың ерекшеліктері, қорғау зияткерлік құқықтар, патенттік зерттеулер, айрықша құқықтарды беру тетіктері зияткерлік меншік объектілеріне

Мақсаты

Қалыптасатын негізгі құзіреттер

Оқыту нәтижелері

Зияткерлік меншікті қорғау жөніндегі білімдерін жетілдіру және патенттану құжаттарын түсіндіреді

Өнертабысқа өтінімдерді ресімдеу және зияткерлік объектілердің құқықтарын қорғау қабілеті 

 

Патенттік іздеудің әртүрлі түрлерін жүргізу үшін зияткерлік меншік саласындағы заманауи ақпараттық-құқықтық жүйелерді пайдалану зияткерлік меншікті қорғау және пайдалану мәселелері бойынша негізгі заңнамалық және әкімшілік актілерді практикалық қызметте қолдану /

 

 

Minor курстары

Сипаттамасы

1

Зияткерлік меншіктің заңнамалық базасы

 

Пән стандарттау және сертификаттау негіздерін; сертификаттауды, оның өнім сапасын арттырудағы рөлін, стандарттаудың құқықтық негіздерін; мемлекеттік стандарттау жүйесінің негізгі ережелерін; Мемлекеттік стандарттар талаптарының сақталуын мемлекеттік бақылау мен қадағалауды; сертификаттаудың негізгі мақсаттары мен объектілерін; -сертификаттау саласындағы миналар мен анықтамалар; өнімнің сапасы және тұтынушыны қорғау; сертификаттау схемалары мен жүйелері; сертификаттауды жүзеге асыру шарттары; сертификаттауды жүргізу ережелері мен тәртібі.

2

Сапаны басқарудағы зияткерлік меншік 

Пән Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құжаттарды, нормативтік құжаттардың тізбесін: конструкторлық, жобалау-сметалық, технологиялық, ғылыми-зерттеу, стандарттар мен патенттік құжаттаманы зерделейді. Нормативтік құжаттың, әзірлеушінің санатын, түрін, қолданылу мерзімін белгілеу қағидалары, құжаттың мазмұны мен баяндалуына қойылатын талаптар, нормативтік құжаттармен жұмыс істеу тәртібі (регламенттер, стандарттар). Технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесі. Құжаттаманы ресімдеу нысандары мен ережелері.

3

Патенттану 

Пән зияткерлік (өнеркәсіптік) меншік объектілерін қорғау саласындағы шет елдер мен Қазақстан Республикасы заңнамасының негіздерін; өнеркәсіптік меншік объектілерін патенттеу жүйесінің мәнін; зияткерлік меншікті қорғау бойынша Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық құжаттамасын; патенттік құжаттаманың ерекшеліктері мен құрылымын; өнертабыс сипаттамасының құрылымын; өнеркәсіптік меншік объектілерін патенттеу жүйесінің мәнін; библиографиялық деректерді сәйкестендіру үшін ИНИД кодтарын өнертабыстың сипаттамасында; мәтінді құру ерекшеліктері; өнеркәсіптік меншік объектісіне өтінімнің құрамын оқытады.

Білім беру