Minor «Стандарттау және сертификаттау»

Осы қызметтің негізгі субъектілері – мемлекеттік органдар мен өнімдер мен қызметтерді өндірушілер тарапынан стандарттауға қазіргі заманғы көзқарас бүгінде стандарттау әлемдік ауқымдағы сауда қатынастары саласындағы саясаттың негізгі буыны, қоғам өмірінің әлеуметтік – экономикалық саласының жұмыс істеуін қамтамасыз етудің тұрақтандырушы факторы, ұлттық экономикалардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру құралдарының жиынтығы екендігімен анықталады. Сертификаттау өнімдер мен қызметтердің сапасын, сондай-ақ олардың ішкі және сыртқы нарықтардағы бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етудің тиімді нысандарының бірі болып табылады.

 

Мақсаты

Қалыптасатын негізгі құзіреттер

Оқыту нәтижелері

Қазақстан Республикасындағы ұлттық және Халықаралық стандарттау мен сертификаттаудың негізгі қағидаттары мен ережелері, стандарттау мен сертификаттауды қолдану салалары, сәйкестікті растау схемалары мен жүйелері, өнімдер мен көрсетілетін қызметтердің сәйкестігін растауды жүргізудің ережелері мен тәртібі, стандарттау мен сертификаттауды ғылыми-техникалық қамтамасыз ету туралы білімді қалыптастыру.

Стандарттау және сертификаттау саласындағы негізгі заңнамалық актілерді, ұлттық, халықаралық стандарттарды және басқа да нормативтік-техникалық құжаттарды практикада пайдалану жөніндегі қызметті жүзеге асырады.

  • Стандарттау және сертификаттау саласындағы білім мен түсініктерді, соның ішінде осы саладағы ең озық білім элементтерін көрсету.
  • Қазақстан Республикасының аумағында халықаралық және шетелдік техникалық регламенттерді, стандарттарды және стандарттау мен сертификаттау жөніндегі басқа да нормативтік құжаттарды қолдануға талдау жасауды жүзеге асырады.
  • Нормативтік құжаттаманың әртүрлі жүйелері саласында ҚР қолданыстағы стандарттары мен нормативтік-техникалық құжаттамалар туралы білімдерін көрсету.

 

 

 

Minor курстары

Сипаттамасы

  1.  

Стандарттау және сертификаттау негіздері

Пәнді меңгеру білім алушылардың ұлттық стандарттау жүйесінің негізгі ұғымдарын, стандарттау әдістерін, стандарттау мен сертификаттаудың заңнамалық базасын, әртүрлі салалардағы стандарттауды, сертификаттауды қолдану саласын, сертификаттау түрлерін, стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттардың қолданылуын, ұлттық стандарттарды әзірлеу және бекіту тәртібін, ұйым стандартын әзірлеу және бекіту тәртібін, өнімдер мен көрсетілетін қызметтердің сәйкестігін растау тәртібін, өнімдер мен көрсетілетін қызметтерді сертификаттау схемаларын, шыққан елінің сертификаттарын алу рәсімдерін зерделеуге бағытталған. Білім алушы осы пәнді зерделей отырып: стандарттау мен сертификаттаудың мәні мен мазмұнын, стандарттарды әзірлеу технологиясын, заңнамалық және нормативтік құжаттарды, өнімдер мен көрсетілетін қызметтердің сәйкестігін растауды жүргізу қағидалары мен тәртібін, міндетті және ерікті сертификаттау жүйесін, сәйкестікті растау схемасын білуі тиіс; стандарттарды әзірлеу қағидаларын практикада қолдана білуі, сәйкестікті растау жөніндегі жұмыстарды жүргізу кезінде өнімдер мен процестердің сапасын бақылау әдістерін қолдана білуі тиіс; стандарттау және сертификаттау жөніндегі нормативтік құжаттамамен жұмыс істеу; қолданыстағы стандарттарды және сертификаттау жөніндегі басқа да құжаттарды қайта қарау дағдылары болуы тиіс; стандарттау жөніндегі қызметті ұйымдастыру саласында, нормативтік құжаттаманы әзірлеу және оны қолдану мәселелерінде; сәйкестікті растауды жүзеге асыру шарттарында құзыретті болады.

       2.

Халықаралық стандарттау және сертификаттау

Бұл пән халықаралық стандарттаудың негізгі кезеңдері мен даму перспективаларын, ИСО, МЭК, ILAC және т.б. стандарттаумен айналысатын халықаралық ұйымдардың қызметін, олардың мақсаттары мен жұмыс принциптерін, стандарттау жөніндегі аймақтық ұйымдардың қызметін, халықаралық сертификаттауды зерттейді. Осы пәнді оқи отырып, білім алушы стандарттау және сертификаттау жөніндегі халықаралық және өңірлік ұйымдарды, елде және шетелде Стандарттау, сертификаттау тарихы мен қазіргі жай-күйін, дамыған елдерде стандарттау жөніндегі қызметті ұйымдастыруды білуі тиіс; әрбір ұйымның қызмет саласын өз бетінше түсіне білуі тиіс; халықаралық және өңірлік ұйымдардың нормативтік құжаттарын қолдану жөніндегі жұмыс дағдылары болуы тиіс; халықаралық және өңірлік стандарттау мен сертификаттау саласындағы базалық білімін, білім мен дағдыларды практикада қолдану қабілетін көрсетуі тиіс.

       3.

Нормативтік құжаттардың жүйелері

Бұл пән конструкторлық және технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің, өндірісті технологиялық дайындаудың бірыңғай жүйесінің, тамақ өнімдерінің қауіпсіздігін басқару жүйесінің, кәсіптік қауіпсіздік және денсаулық менеджменті жүйесінің, әлеуметтік жауапкершілік жүйесінің, қоршаған ортаны басқару жүйесінің, техникалық-экономикалық және әлеуметтік ақпаратты жіктеу мен кодтаудың бірыңғай жүйесінің негізгі ережелері мен стандарттарын зерделейді. Білім алушы осы пәнді зерделей отырып, Қазақстан Республикасында қолданыстағы стандарттарды және нормативтік құжаттаманың әртүрлі жүйелері саласындағы нормативтік-техникалық құжаттаманы білуі тиіс; нормативтік құжаттар жүйелері саласындағы стандарттар мен нормативтік-техникалық құжаттаманы практикада қолдана білуі, нормативтік құжаттың, әзірлеушінің санатын, түрін, қолданылу мерзімін, құжаттың мазмұны мен баяндалуына қойылатын талаптарды өз бетінше белгілеуі тиіс; нормативтік құжаттарға кіретін нормативтік құжаттармен жұмыс істеу дағдысы болуы тиіс.

Білім беру